Korisnik i partner projekta

EKSID d.o.o.

Tvrtka EKSID d.o.o. osnovana je 2010. godine s namjerom da poveže integriranu tehnologiju i usluge savjetovanja, projektiranja s naglaskom na biomasu.

Više informacija

Tvrtka EKSID d.o.o. osnovana je 2010. godine s namjerom da poveže integriranu tehnologiju i usluge savjetovanja, projektiranja s naglaskom na biomasu. Kao zastupnici njemačkih tvrtki Amandus Kahl, Tietjen i Vecoplan, otvorena nam je široka lepeza opreme koju nudimo u slijedećim granama industrije: kemijske industrije, prehrambene industrije te industrije recikliranja.

Na temelju iskustva i provjerene tehnologije nudimo idejna rješenja, studije izvodljivosti, izvedbene nacrte, isporučivanje opreme sistemom “ključ u ruke”, praćenje projekata, adaptacija pogona prema ključnim značajkama proizvodnje te održavanje i rezervni dijelovi.

Značajke opreme s tehničkih aspekata usmjerene su na konačan proizvod tj. obraća se pažnja na značajke proizvoda, tehnološko – tehnička rješenja, planiranu količinu proizvodnje, vijek trajanja opreme te ekonomično održavanje. Svi dijelovi postrojenja su tehnološki dokazani i pouzdani sa svjetskim preporukama.

Nakon puštanja u pogon pratimo održavanje pogona u tehnološkom aspektu, a koje ovisi o dostupnosti i kvaliteti određenog rezervnog dijela neophodnog da se u slučaju dotrajalosti, dio zamijeni, te da se proizvodnja nastavi u najkraćem mogućem roku.

Osnovna primanja tvrtke Eksid se odnose od zastupstva, prvenstveno od tvrtke Amandus Kahl, za koje posredujemo u prodaja rezervnih dijelova i strojeva za područje  Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Trenutačno tvrtka EKSID d.o.o. zapošljava 4 djeltanika.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu jedina je visokoškolska obrazovna institucija  u Republici Hrvatskoj  u području šumarstva i drvne tehnologije.

Više informacija o Fakultetu

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu jedina je visokoškolska obrazovna institucija  u Republici Hrvatskoj  u području šumarstva i drvne tehnologije, osnovana davne 1898. godine među prvim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Od samih početaka organizirane nastave u ak. god. 1898/1899. na ondašnjoj Šumarskoj akademiji pri Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pa do danas, studijski su programi uvijek bili suvremeni zahvaljujući dobro uravnoteženoj kom-binaciji temeljnih, općih i stručnih znanja koja su studenti tijekom studija stjecali.

Fakultet sustavno razvija nacionalno i međunarodno prepoznatu izvrsnost u obrazovanju i istraživanju u šumarstvu, drvnoj tehnologiji  i srodnim područjima,  koja se temelji na uspostavi sustava kvalitete te prijenosu i primjeni znanja za dobrobit  i prosperitet društvene zajednice. Kao najstarija i jedinstvena nacionalna ustanova u svom djelokrugu, fakultet je predan stvaranju i širenju znanja utemeljena na suvremenim znanstvenim spoznajama.

Slijedom toga, temeljna je uloga fakulteta stvaranje, analiza i razmjena znanja putem nastavne, istraživačke i stručne djelatnosti. Prioritet su djelovanja studenti za koje su razvijeni obrazovni programi usklađeni s potrebama realnoga gospodarstva, što će ih učiniti vrsnim stručnjacima i vrlim pojedincima na dobrobit našega gospodarstva i društva u cjelini.

Fakultet je aktivna sastavnica Europskoga visokoobrazovnoga i istraživačkoga prostora koja obrazuje međunarodno priznate kvalitetne i kompetentne stručnjake te provodi međunarodno prepoznata znanstvena i stručna istraživanja. Zadaća je fakulteta stvaranje, analiza i razmjena znanja putem  nastavne, istraživačke i stručne djelatnosti. U skladu s tim vizija fakulteta je postati vodeća  visokoobrazovna, znanstvena i stručna ustanova za obrazovanje u području šumarstva i drvne tehnologije u nacionalnom i širem regionalnom okruženju. Stvaranjem i primjenom novih znanstvenih spoznaja osigurat će se trajni razvoj kako bi se polaznicima  obrazovnih programa fakulteta pružala znanja u skladu s potrebama suvremenoga društva temeljenoga na znanju i održivom razvoju.

U suradnji  s gospodarskim i javnim sektorom u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu fakultet aktivno sudjeluje u stvaranju znanja i razvoju tehnologija biotehničkih znanosti, posebno šumarstva, potom urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša te drvne tehnologije i oblikovanja proizvoda od drva.

Šumarski je fakultet danas nositelj modernih studijskih programa svih razina studija u području biotehničkih znanosti na kojima se obrazuju  stručnjaci za šumarski i drvnotehnološki sektor.

Osnovne  su djelatnosti Fakulteta ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, stručnih preddiplomskih, sveučilišnih diplomskih, poslijediplomskih doktorskih i poslijediplomskih specijalističkih studija te znanstvenoistraživački i stručni rad u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju šumarstva i znanstvenom polju drvne tehnologije. 

Na Fakultetu se izvode:

  • četiri preddiplomska studija (tri preddiplomska sveučilišna i jedan preddiplomski stručni studij),
  • četiri diplomska studija (od kojih jedan ima dva smjera),
  • jedan poslijediplomski doktorski studij i
  • devet poslijediplomskih specijalističkih studija.

Po završetku studija, ovisno o vrsti i razini studija koji studenti završe,  područja  stručnoga i znanstvenoga rada mogu biti:

  • šumarstvo,
  • zatim urbano šumarstvo,
  • zaštita prirode i okoliša te
  • drvnotehnološki procesi i oblikovanje proizvoda od drva.

Današnja  struktura studija,  preddiplomskih, diplomskih  i poslijediplomskih, kao i njihov nastavni sadržaj, čine studijske programe Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije usporedivim sa studijskim programima sličnih fakulteta u Europskom prostoru visokoga obrazovanja te osiguravaju zadržavanje vodeće  pozicije među znanstveno-nastavnim institucijama u području  šumarstva i drvne tehnologije u regionalnom okruženju.

Uz teorijsko znanje koje vrsni nastavnici šest zavoda Šumarskoga i pet zavoda Drvnotehnološkoga odsjeka prenose studentima, poseban je naglasak stavljen na praktičnu i terensku nastavu koja se odvija u 21 fakultetskom laboratoriju, na pet nastavno-pokusnih fakultetskih šumskih objekata te u drvnoproizvodnim pogonima i šumama u zemlji i inozemstvu. Praktičnom i terenskom nastavom ostvaruje se i suradnja s gospodarstvom. Na Šumarskom je fakultetu trenutačno zaposleno oko 210 djelatnika, od čega 128 nastavnika, suradnika i stručnih suradnika, a na svim razinama studija studira više od 750 studenata.

Fakultet  je također  registriran za organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova, izdavanje znanstvenih  i stručnih publikacija te za ostale oblike nastavnoga, znanstvenoga i stručnoga rada te savjetovanja u području šumarstva, zatim urbanoga šumarstva, zaštite prirode i okoliša te drvne tehnologije i oblikovanja proizvoda od drva.

Šumarski se  fakultet  sastoji  od dvaju  odsjeka:  Šumarskoga  odsjeka  na kojem je ustrojeno šest  zavoda  i Drv- notehnološkoga odsjeka  s ustrojenih pet zavoda.  Unutar zavoda  djeluju 21 laboratorij,  a tri su nova laboratorija u osnivanju.  U okviru Zavoda za nastavno-pokusne šumske objekte nalazi se pet nastavno-pokusnih šumskih objekata (dalje NPŠO-i) smještenih u najvažnijim klimatskozonskim šumskim zajednicama Republike Hrvatske: 1. NPŠO Lipovljani (uključivo i Državno  lovište  Opeke II/39), 2. NPŠO Rab (uključivo i Državno lovište Kalifront VIII/6), 3. NPŠO Velika, 4. NPŠO Zagreb i 5. NPŠO Zalesina.