Aktivnosti projekta

RAZVOJ INOVATIVNE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE LINIJE ZA PROIZVODNJU NAPREDNIH BIOADHESIVA NA BAZI UTEKUĆENOG DRVA – LiqWOODTech

Kao jedan od specifičnih ciljeva projekta i kao prvi element biti će razvoj laboratorijskih kapaciteta tvrtke Eksid d.o.o. (LiqWOODLab) vezano za istraživanje, razvoj i ispitivanje inovativnih bioproizvoda postupkom utekućenja (utekućeno drvo UD) i naprednih bioadhesiva na bazi utekućenog drva (UD bioadhesivi). Prenamjeniti će se dio prostora na lokaciji provedbe projekta u prostor s laboratorijskim uvjetima rada površine 25-50m2. Na početku provedbe projekta osnovati će se navedeni laboratorij uz pomoć projektnog partnera Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u smislu pomoći i iskustava oko nabave laboratorijskog namještaja, potrebne specifične istraživačke opreme vezano za utekućeno drvo i naprednih bioadhesiva na bazi utekućenog drva, kao i ostalog pomoćnog laboratorijskog materijala, kemikalija i plinova.

Fakultet će na temelju projektnih aktivnosti predložiti istraživačku opremu potrebnu za provođenje istraživanja i razvoja utekućenog drva i UD bioadhesiva. Tijekom provedbe projekta svi dionici će koristiti laboratorij u smislu istraživanja i razvoja navedenih inovativnih bioproizvoda (biopolimera). Tvrtka Eksid d.o.o. nakon provedbe projekta imati će instalirane kapacitete (prototipno biorafinerijsko postrojenje) za proizvodnju utekućenog drva i UD bioadhesiva na temelju dobivenih rezultata istraživanja, razvoja i ispitivanja istih u novoosnovanom laboratoriju. LiqWOODLab tijekom provedbe projekta koristiti će se svojim djelovanjem u narednim aktivnostima različitih elemenata. Za potrebe provedbe različitih aktivnosti projekta te normalnog i redovitog funkcioniranja laboratorija zaposliti će se dva (2) istraživača i jedan (1) knjigovođa.

Element 1.1. Prenamjena postojećih prostora u laboratorijske uvjete rada
Na lokaciji provedbe projekta prenamjeniti će se dio prostora površine 25-50m2 u uvjete za rad Laboratorija za napredne bioadhesive na bazi utekućenog drva – LiqWOODTech u tvrtki Eksid d.o.o. Prenamjena se sastoji u renoviranju prostora uz pomoć građevinskih radova (pregrađivanje prostora zidovima, postavljanje pločica, bjeljenju zidova, postavljanju dovratnika s vratima), električarskih radova (razvođenje elektro vodova do strujnih mjesta, ugradnja utičnica na strujnim mjestima, rasvjeta, ugradnja klimatskog uređaja), postavljanje instalacija za vodu i grijanje i ostalo.

Element 1.2. Nabava laboratorijskog namještaja
Za potrebe opremanja laboratorija nabaviti će se laboratorijski namještaj koji će biti u funkciji laboratorijskog rada na provedbi projekta.

Element 1.3. Nabava laboratorijske istraživačke opreme

Za potrebe istraživanja i razvoja bioadhesiva na bazi utekućenog drva nabaviti će se laboratorijska istraživačka oprema koja će biti instalirana i postavljena u navedenom laboratoriju. Radi se o velikoj i maloj instrumentalnoj modernoj i sofisticiranoj opremi te ostaloj opremi koja je neophodna za rad u istraživanju i razvoju navedenih bioadhesiva. Uz pomoć opreme pratiti će se kvaliteta i svojstva dobivenih bioadhesiva istraživanjem i razvojem, a osim toga rezultati dobiveni analizama na navedenoj opremi biti će u funkciji optimizacije inovativne tehničko-tehnološke linije za proizvodnju bioadhesiva.

Element 1.4. Nabava pomoćnog i ostalog laboratorijskog materijala, kemikalija i plinova
Za potrebe istraživanja i razvoja bioadhesiva nabaviti će se pomoćni i ostali laboratorijski materijal koji će se koristiti za kemijske analize. Kemikalije će se koristiti za reakcije utekućenja i sinteze bioadhesiva u laboratorijskim uvjetima. Plinovi će se koristiti za rad istraživačke opreme u laboratoriju.

Element 1.5. Zapošljavanje dva (2) znanstvenika istraživača i knjigovođe
Tijekom provedbe aktivnosti ovog elementa zaposliti će se na temelju javnog natječaja za odabir dva (2) znanstvenika istraživača na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije te knjigovođa u tvrtki Eksid d.o.o. koji će raditi u laboratoriju na poslovima istraživanja, razvoja i ispitivanja utekućenog drva i UD bioadhesiva.

Element 1.6. Razvoj i istraživanja u LiqWOODLab-u
Osnovne aktivnosti laboratorija vezano za razvoj i istraživanje će biti:

  1. priprema drvne biomase za laboratorijsko i industrijsko istraživanje u smislu usitnjavanja, prosijavanja (granulometrija) i sušenja iste.
  2. ispitivanje specifičnih svojstava drvne biomase – tehnološki postupci krajnje i učinkovite primjene drvne biomase, kao lignocelulozne biomase za proizvodnju utekućenog drva kao bioproizvoda ovisi o njenim fizikalno-kemijskim svojstvima kao što su biokemijski sastav (kemija drva – celuloza, hemiceluloza i lignin; nedrvna kemija – saharidi, lipidi i proteini), sadržaj vode/vlage, sadržaj mineralnih tvari (veliki elementi, mali elementi, hranjive tvari, soli), elementarni sastav organske tvari (C, H, N, S i O) i neka fizikalna svojstva kao što su gustoća i meljivost; svojstva će se ispitati prema za to predviđenim normama HRN EN; rezultati ispitivanja će se statistički obraditi radi odabira najboljih procesno-tehničkih parametara za daljnji postupak utekućenja drva; odrediti će se kemijski sastav drvne biomase kao ulazne vrijednosti za optimiziranje reakcije utekućenja drva kao sirovine za sintezu UD bioadhesiva.
  3. istraživanje svojstva utekućenog drva postupkom utekućenja – istražiti će se različiti parametri koji utječu na reakciju utekućenja i svojstva utekućenog drva te će se na temelju toga odrediti procesno-tehnički parametri; istražiti će se utjecaj različite vrste drvne biomase i njihove granulacije, vrste otapala i smjese otapala, sadržaja vode, omjera drvo/otapalo (smjesa otapala), vrste i koncentracije katalizatora, različite temperature i vremena na reakciju utekućenja i svojstva utekućenog drva kao sirovine za daljnju sintezu UD bioadhesiva; dobiveni proizvodi utekućenja će se ispitati prema za to predviđenim normama HRN EN; rezultati ispitivanja će se statistički obraditi radi odabira najboljih procesno-tehničkih parametara za daljnji postupak utekućenja drva; na temelju rezultata ispitivanja razviti će se procesno-tehnički parametri utekućenja drva s najboljim svojstvima utekućenog drva s ciljem optimizacije dijela tehnološke linije za proizvodnju utekućenog drva.
  4. istraživanje svojstava UD bioadhesiva dobivenih sintezom formaldehidnih polimera i utekućenim drvom u određenom omjeru – istražiti će se svojstva UD bioadhesiva sintetiziranih s utekućenim drvom kao zamjenom sintetskih formaldehidnih polimera u određenim omjeru od 90/10 do 50/50; na taj način pripremiti će se utekućeno drvo-urea-formaldehidna smola (UDUF) smola, utekućeno drvo-melamin-formaldehidna (UDMF) smola i utekućeno drvo-melamin-urea-formaldehidna (UDMUF) smola; navedeni UD bioadhesivi ispitati će se prema za to predviđenim normama HRN EN; rezultati ispitivanja će se statistički obraditi radi odabira najboljih procesno-tehničkih parametara za daljnji postupak sinteze UD bioadhesiva; na temelju rezultata ispitivanja razviti će se procesno-tehnički parametri sinteze s najboljim svojstvima UD bioadhesiva s ciljem optimizacije dijela tehnološke linije za proizvodnju UD bioadhesiva.
  5. istraživanje svojstava UD bioadhesiva dobivenih sintezom utekućenog drva i formaldehida u određenim omjerima - istražiti će se svojstva UD bioadhesiva sintetiziranih s utekućenim drvom i formaldehidom u određenim omjeru utekućeno drvo/formaldehid od 1/0,15 do 1/0,3; na taj način pripremiti će se utekućeno drvo-formaldehidna smola (UDF) smola; navedeni UD bioadhesivi ispitati će se prema za to predviđenim normama HRN EN; rezultati ispitivanja će se statistički obraditi radi odabira najboljih procesno-tehničkih parametara za daljnji postupak sinteze UD bioadhesiva; na temelju rezultata ispitivanja razviti će se procesno-tehnički parametri sinteze s najboljim svojstvima UD bioadhesiva s ciljem optimizacije dijela tehnološke linije za proizvodnju UD bioadhesiva.
  6. istraživanje svojstava UD bioadhesiva dobivenih sintezom formaldehidnih polimera i UDF smole u određenom omjeru – istražiti će se svojstva UD bioadhesiva sintetiziranih s UDF smolom kao zamjenom sintetskih formaldehidnih polimera u određenim omjeru od 90/10 do 50/50; na taj način pripremiti će se utekućeno drvo-formaldehidna (UDF) smola + urea-formaldehidna smola (UF) smola – UDF+UF smola, utekućeno drvo-formaldehidna (UDF) smola + melamin-formaldehidna (MF) smola – UDF+MF smola, utekućeno drvo-formaldehidna (UDF) smola + melamin-urea-formaldehidna (MUF) smola – UDF+MUF smola; navedeni UD bioadhesivi ispitati će se prema za to predviđenim normama HRN EN; rezultati ispitivanja će se statistički obraditi radi odabira najboljih procesno-tehničkih parametara za daljnji postupak sinteze UD bioadhesiva; na temelju rezultata ispitivanja razviti će se procesno-tehnički parametri sinteze s najboljim svojstvima UD bioadhesiva s ciljem optimizacije dijela tehnološke linije za proizvodnju UD bioadhesiva.
  7. istraživanje svojstava UD bioadhesiva primjenom utekućenog drva kao kiselog katalizatora – istražiti će se svojstva UD bioadhesiva pri polimerizaciji/polikondenzaciji (otvrdnjavanju) korištenjem utekućenog drva kao kiselog katalizatora; navedeni UD bioadhesivi ispitati će se prema za to predviđenim normama HRN EN; rezultati ispitivanja će se statistički obraditi radi odabira najbolje koncentracije (pH-vrijednosti) za kiselu katalitičku polikondenzaciju UD bioadhesiva.

ELEMENT 2.1. Validacija tehnologije u relevantnom okruženju
Tijekom eksperimentalnog istraživanja ovog projekta inovativni proizvodi doseći će 5 razinu tehnološke spremnosti (TRL5) koja je ujedno i posljednja TRL koja se namjerava financirati iz predmetnog Poziva. TRL-om 5 će Eksid d.o.o. postići prototip više razine testiran u planiranom okruženju (drvni kompoziti). Osnovne tehnološke komponente integrirane su zajedno sa stvarnim pomoćnim elementima kako bi se testirali u simuliranom okruženju. To je prototip "visoke vjernosti" u odnosu na mogući krajnji sustav. 

Element 2.2. Istraživanje i razvoj drvnih kompozita primjenom UD bioadhesiva
Provjera kohezijsko-adhezijskih svojstava dobivenih naprednih bioadhesiva na bazi utekućenog drva izvršiti će se istraživanjem i razvojem drvnih kompozita u planiranom okruženju. Izrađivati i ispitivati će se različite vrste drvnih kompozita s primjenom UD bioadhesiva kao što su jednoslojne i troslojne ploče iverice, OSB i QSB ploče, furnirske i stolarske ploče i troslojnih drvenih parketa. U ovim proizvodima je primjena sintetskih formaldehidnih polimera najveća u trenutačno postojećim proizvodnjama drvnih kompozita stoga će se UD bioadhesivi kao njihova alternativa istraživati u interakciji s navedenim proizvodima.

Element 2.3. Transfer znanja i tehnologije
Kao aktivnosti transfera znanja i tehnologije provesti će se sudjelovanje na konferencijama i radionicama, objavljivati će se znanstveni i stručni radovi, izraditi će se studija provjere zaštite intelektualnog vlasništva, prijaviti će se patenti i sklopiti sporazumi s ciljem tranfera tehnologije. Rezultati koji nisu predviđeni za patentnu zaštitu će se prezentirati u znanstvenim i gospodarskim krugovima. Očekuje se sudjelovanje članova istraživačkog tima projekta s ciljem diseminacije istraživačkih rezultata na konferencijama, savjetovanjima, kongresima, ali i široj javnosti u okviru radionica, tribina i dr. Objavljivanje rezultata koji nisu predviđeni za patentnu zaštitu objaviti će se u A1 kategoriji radova u Q1 i Q2 te Q3 i Q4 časopisima (minimalno 5 radova). Publiciranje u A2 kategoriji radova u stručnim časopisima (minimalno 2 rada). Publiciranje u A3 kategoriji radova na konferencijama, savjetovanjima i kongresima (minimalno 5 radova).

Element 2.4. Prijava patenta
Rezultati koji su predviđeni za patentnu zaštitu će se iskoristiti za prijavu patenta.

Aktivnost 2.5. Predstavljanje projekta akademskom i gospodarskom sektoru
Oralna i posterska izlaganja na konferencijama, savjetovanjima, kongresima, skupovima, okruglim stolovima, radionicama i dr. Ovim putem predstaviti će se projekt ciljanim skupinama koji obuhvaćaju akademski i gospodarski sektor.

Aktivnost 2.6. Priprema i održavanje završne diseminacijske konferencije za fazu industrijskog istraživanja
S obzirom da je jedan od rezultata elementa održati završnu diseminacijsku konferenciju na kojoj će sudjelovati više od 15 sudionika potrebno je  istu pravovremeno i kvalitetno organizirati. Organizacija uključuje određivanje i pozivanje istaknutih i stručnih predavača unutar projektnog tima i van njega, dogovaranje sponzora i pokrovitelja, priprema prezentacija, slanje poziva, održavanje radionice i svi ostali organizacijski poslovi.

Kroz ovu aktivnost planira se nabaviti sva oprema potrebna razvoj inovativne tehničko-tehnološke linije za proizvodnju naprednih bioadhesiva na bazi utekućenog drva, odnosno sva oprema potrebna za provođenje aktivnosti istraživanja i razvoja. Planira se opremanje svom potrebnom tehničko-tehnološkom opremom (uređajima) na lokaciji ulaganja. Oprema koja se nabavlja kroz ovu aktivnost potrebna je u svrhu razvoja i istraživanja inovativnog proizvoda i tehnologije u smislu proizvodnje utekućenog drva kao baze za daljnju sintezu u napredne bioadhesive. Nadalje, navedena oprema će činiti inovativnu tehničko-tehnološku liniju čija posebnost je upravo u spajanju svih njenih dijelova u jednu cjelinu, posebno naglašavajući njenu "tajnu komponentu" reaktor. Naime, tijekom provedbe projekta konstruirati će se inovativni reaktor za proizvodnju utekućenog drva kao i reaktor za njegovu sintezu u napredne bioadhesive.

Prvo se pristupa angažiranju vanjskog stručnjaka za pomoć u provedbi i postupcima nabave te se formira projektni tim i raspodjele odgovornosti. Potom se pripremaju inicijalna izvještajna dokumentacija (plan nabave, plan ZNS-ova i zahtjev za predujam). Priprema se dokumentacija i provode postupci nabava sukladno svim pravilnicima. Svi dokazi projektnih aktivnosti i troškova se redovito arhiviraju te se na tromjesečnoj osnovi šalje Zahtjev za nadoknadom sredstava (12 ZNS) posredničkim tijelima na odobrenje. U slučaju potrebe, vrše se izmjene manjeg značaja i o tome se obavještava posredničko tijelo. Krajem projekta se na odobrenje šalje i završno izvješće projekta. Tijekom provedbe projektni tim redovno održava sastanke u svrhu osiguranja provedbe projekta sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Odgovorne osobe će biti voditelji projekta izv. prof. dr. sc. Alan Antonović i Ivan Salopek, mag.ing.techn.lign., stručnjak za provedbu EU projekata (vanjska usluga), stručnjak za provođenje postupka nabave (vanjska usluga), knjigovođa tvrtke Eksid d.o.o. te projektni asistenti.

Tijekom provedbe projekta osigurat će se vidljivost financiranja projekta iz EU sukladno „Upute za korisnike sredstava, Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.“. Odgovarajuće oznake vidljivosti će se stavljati u natječajnu dokumentaciju postupaka nabave te sve pisane objave vezane za projekt. U slučaju za projektne aktivnosti vezanih intervjua i nastupa na kakvim događanjima izjavit će se izvor financiranja projekta. Tiskat će se naljepnice za opremu s elementima vidljivosti i zalijepiti na opremi nabavljenoj putem projekta. Tiskat će se i postaviti privremena informacijska ploča, trajna informacijska ploča ili pano, leci i brošure te drugi promotivni materijali za objavljivanje projektnih aktualnosti Prijavitelja i Partnera. Nadalje, radi što uspješnije promidžbe projekta izraditi će se web stranica na kojoj će biti prikazane sve relevantne informacije o projektu kao i njegovoj provedbi.